Aiheen kuvaus

 • Pintakilta-info

                      

  Pintakäsittelyalan ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien yhteinen oppimissivusto

  Tälle Moodle-alustalle päivittyy pikkuhiljaa Koulutuskeskus Tavastian pintakäsittelyalan aineistot. Sivuston työstäminen on vielä kesken, joten kaikki linkit eivät vielä toimi.

    

  Metallituotteiden pintakäsittelyn koulutusohjelma, pintakäsittelijä

  Opintojen kesto 3 vuotta.

  Aikuiskoulutus näyttötutkintona n. 2 vuotta.

  Pintakäsittelijän koulutus antaa perustiedot teollisuus- ja automaalaamojen työtehtävistä.

  Lisätietoa löytyy täältä.

  Pintakilta Facebookissa

   

   

   

 • Metallituotemaalaus

  Ammattitaitovaatimukset

  Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä metallituotteiden ruiskumaalausta annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Tutkinnon osan suorittaja osaa;

  • tehdä metallituotteiden ruiskumaalaustöitä työturvallisuusmääräysten mukaisesti
  • lukea standardien mukaisia pintakäsittelyjärjestelmämerkintöjä
  • suunnitella oman työnsä kulun ja arvioida työhön tarvittavia materiaalimääriä
  • suorittaa ennen metallituotemaalauksia tehtävät valmistelut ja esikäsittelyt kuten pesut ja hionnat käsin sekä koneellisesti
  • tehdä pintavirheiden korjauksia kittaamalla
  • suojata käsittelemättä jäävät pinnat
  • tehdä kappaleiden käsittelyyn ja kuljetukseen liittyviä töitä
  • saattaa metallituotemaalauksessa tarvittavat maalit ja pesuohenteet turvallisesti käyttökuntoon ja käyttää niitä oikein
  • käyttää hänelle työkohtaisesti määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia
  • ruiskumaalauksen hajotusilmaruiskulla ja suurpaineruiskulla
  • pitää hajotusilma- ja suurpaineruiskun toimintakuntoisina
  • tarkastaa maalauksen lopputuloksen silmämääräisesti ja mitata kuivakalvon paksuuden ja tartunnan
  • suorittaa valmiiden tuotteiden pakkaukseen ja siirtelyyn liittyviä töitä
  • selvittää pintakäsittely-yhdistelmän tarkoituksen
  • huolehtia työpaikan järjestyksestä, siisteydestä ja suojauksesta niin, että metallituotemaalaustyöstä ei aiheudu ylimääräistä puhdistustarvetta kohdetta ympäröiville pinnoille
  • laskea työkustannuksia ja tarvittavia maalimääriä
  • tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet
  • selviytyä työtilanteista englannin kielellä
  • tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan ensiavun annon
  • tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen.

       

       

        

   

  • Suihkupuhdistus

   Ammattitaitovaatimukset

   Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä teräsrakenteiden suihkupuhdistusta ja teräsharjausta työselostuksen ja työpiirustusten mukaan. 

    

   Tutkinnon osan suorittaja osaa

   • lukea korroosionestostandardeja ja ymmärtää esikäsittelymerkinnät
   • tavallisimpien teräslaatujen merkinnät ja tietää niiden mukaan, millaista ko. teräs on
   • osaa käyttää ilmastointi-, lämmitys- ja ilmankuivauslaitteita, niin että olosuhteet saadaan riittävän hyviksi
   • tehdä tarvittavia teräsrakenteen muutostöitä, kuten viisteityksiä ja porauksia, rakenteellisen korroosion estämiseksi
   • tehdä suihkupuhdistusmateriaalivalintoja käyttökohteen mukaan
   • käyttää paineilmakompressoria ja erilaisia paineilmajärjestelmiä
   • panna kokoon ja käyttökuntoon suihkupuhdistuslaitteiston
   • valita suuttimen käytettävissä olevan paineilman ja työkohteen mukaan
   • säätää suihkupuhdistuslaitteiston käytettävän suihkupuhdistusmateriaalin ja työkohteen vaatimusten mukaisesti
   • käyttää suihkupuhdistuksessa tarvittavia suojavaatteita, henkilönsuojaimia ja raitisilmalaitteita
   • huolehtia suihkupuhdistuksessa ja hengitysilmana käytettävän paineilman laadusta
   • suojata käsittelemättä jäävät pinnat ja laitteet
   • mekaaniset esipuhdistukset ja tarvittaessa pesut suurpainepesulaitteella
   • tehdä teräsharjauksen käsin ja koneellisesti vaadittavaan puhdistusluokkaan (St  2 , St 2,5 ja St 3)
   • käyttää suihkupuhdistuslaitteistoa ja puhdistusrakeen talteenottolaitteistoa
   • tehdä suihkupuhdistuksen vaadittavaan puhdistusluokkaan (Sa 2, Sa 2,5 ja Sa 3)
   • työskennellä telineillä tai henkilönnostimella turvallisesti
   • huoltaa ja tehdä pienimuotoisia korjauksia suihkupuhdistuslaitteistoon
   • kompressorin ja paineilmanlaitteiston käyttöhuoltotoimenpiteet. 

        

        

   • Jauhemaalaus

    Ammattitaitovaatimukset

    Tutkinnon osan suorittaja osaa jauhemaalauksen käsiruiskutuksen ja jauhemaalauslaitteistojen käytön.

     

    Tutkinnon osan suorittaja osaa

    • lukea työselostuksia ja ymmärtää jauhemaalausmerkinnät
    • tehdä suojaukset pinnoille joita ei maalata
    • esikäsitellä jauhemaalattavat kappaleet
    • valmistaa maalattaville kappaleille sopivat ripustimet ja huoltaa niitä
    • ripustaa jauhemaalattavat tuotteet
    • valita oikeat jauhemaalityypit ja laitteet työstettävän kohteen mukaan
    • tarkastaa tuotteen pinnan kelvollisuuden jauhemaalaukseen
    • valita esikäsittelyn ja jauhemaalityypin kappaleelle kohdistuvan rasituksen mukaan
    • käyttää jauhemaalauksessa tarvittavia laitteita
    • jauhemaalauksen käsiruiskutuksen
    • tehdä jauhemaalauslaitteiston puhdistukset ja käyttöhuollot
    • korjata jauhemaalauslaitteisiin liittyvät pienet viat
    • vaihtaa värijauheen jauhemaalauslaitteistoon
    • tunnistaa jauhemaalaukseen liittyvien laitteiden toimintahäiriöt
    • huolehtia jauhemaalauksessa käytettävän paineilman laadusta ja maalausolosuhteista
    • tarkastaa valmiit tuotteet visuaalisesti
    • tehdä laadunvarmistamiseen liittyvät tartunta- ja kalvonpaksuusmittaukset
    • pakata valmiit tuotteet vastaanottajan vaatimusten mukaisesti
    • korjata jauhemaalausvirheitä
    • toimia jauhemaalaamossa yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan
    • huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että ei aiheuta tarpeetonta vaaraa itselleen tai kanssatyöntekijöilleen
    • huolehtia jauhemaalauksessa syntyvien jätteiden lajittelusta
    • suojautua oikein terveydelle haitallisilta aineilta
    • käyttää työkykyä ylläpitäviä työskentelytapoja.
    • Pohjustetyöt(Autoalan OPS)

     Ammattitaitovaatimukset

     Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

     • tulkita ja käyttää kustannusarvioita töissään
     • tehdä auton suojauksen ennen pohjustustöiden aloittamista
     • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
     • käyttää esikäsittely- ja pohjustustöissä tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä
     • tehdä pintavaurion oikaisutyön asianmukaisia välineitä käyttäen sekä huolehtia kohteen
     • korroosionehkäisyn säilymisestä
     • yleisimmin käytettävät hiontatekniikat ja materiaalit
     • pohjustaa maalattavan työkohteen hyvää korjaustyötapaa noudattaen
     • ruiskuttaa pohja- ja hiomamaaleja sekä valita oikean maaliruiskun materiaalin mukaan
     • huolehtia työvälineiden puhtaudesta ja toimivuudesta
     • käyttää tiivistysmateriaaleja ja valita käyttökohteen mukaan oikean materiaalin
     • automaalaamossa käytettävien aineiden turvallisuusmerkinnät
     • työskennellä työturvallisesti
     • ylläpitää työkykyään
     • arvioida työnsä laatua

     Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää alan yleisimpiä työvälineitä ja -menetelmiä

     • Ruiskumaalaustyöt(Autoalan OPS)

      Ammattitaitovaatimukset

      Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

      • käsitellä, puhdistaa ja varastoida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti sekä huoltaa niitä
      • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
      • löytää silmämääräisesti värikartaston avulla oikean värisävyn maalattavaan kohteeseen
      • sävyttää värejä sekoituskonejärjestelmällä
      • ruiskuttaa osa- ja kokomaalauksia
      • tehdä häivytysmaalauksia eri maalausmateriaaleilla
      • korjata mahdolliset maalausvirheet
      • viimeistellä auton ennen luovutusta asiakkaalle
      • yrittäjyyden periaatteet ruiskumaalaustöissä
      • työskennellä työturvallisesti
      • ylläpitää työkykyään
      • huolehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön suojelusta.

      Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää alan yleisimpiä työvälineitä ja -menetelmiä